FÖRETAG I SAMVERKAN


I Brålanda med omnejd finns det många företagare i förhållande till befolkningsmängd,
vilket är en styrka för alla; företagen, landsbygden och medborgarna.

Hur skapar man förutsättningar att lyckas som företagare i Brålanda?

Hur kan vi som företagare vara med och utveckla bygden?

Vi i Företagarföreningen tror starkt på att nyckelordet för svaret på båda dessa frågor är SAMVERKAN. Samverkan mellan företagare, föreningar, myndigheter, privatpersoner. Samverkan med andra organisationer och nätverk.

Allt hänger ihop: Om det finns företagare med entreprenörsanda, ett aktivt föreningsliv, trygga skolor och miljöer, välkomnande kyrkor, ett rikt kulturliv, öppna butiker, så ökar chansen att fler vill bo i Brålandabygden.

Och om fler människor vill bo här så är det fler som i förlängningen kan vara med och bidra till att göra bygden än mer attraktiv, fler som är med och engagerar sig i någon av bygdens föreningar, kyrkor eller kulturliv. Fler som kanske startar företag, fler som helt enkelt skapar förutsättningar för att vi som redan är företagare kan fortsätta att utveckla våra verksamheter.

Allt detta sammantaget är vad som allmänt brukar kallas ”EN LEVANDE LANDSBYGD”. Och vad vi kallar BRÅLANDA-ANDAN.

      

Tågstopp och ny dragning av E45

Företagarföreningens Infrastrukturgrupp är ett bra exempel på vad vi aktivt arbetar med, och som genom vår påverkan och vårt engagemang har positiva effekter för bygden.

Infrastrukturens förändringar i Brålanda är i skrivande stund (nov 2020):

• Tågstopp i Brålanda är beslutat och ingår i regionens Målbild 2028. Trafiken på linjen Göteborg-Karlstad ökas och dessa fjärrtåg får Brålanda som en ny tåghållplats. Det planeras elva stopp i vardera riktningen per dag, med en-timmas trafik, morgon och eftermiddag. Trafikverket, Vänersborgs kommun och Regionen arbetar med genomförandet. En del av arbetet från kommunens sida är genomförandet av en fördjupad översiktsplan (FÖP). Det arbetet har kommit igång igen efter ett uppehåll och beräknas vara klar 2023. Infrastrukturgruppen bevakar utvecklingen. 

• ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) E45 har färdigställts av Trafikverket och skickats på remiss. Företagarföreningen har varit remissinstans och har genom infrastrukturgruppen avgivit ett svar där vi föreslår att trafikflöden i och kring Brålanda inkluderas i rapporten, med fokus på kollektivtrafik, pendelparkering och avlastning av Storgatans höga belastning av tung trafik. I slutet av 2020 är utredningen klar och då börjar arbetet med att försöka få riksdagsbeslut för finansiering av projektet. Detta för att kunna inkludera det i ”Nationell infrastrukturplan”. Den nuvarande nationella planen för transportsystemet omfattar en tolvårsperiod (2018-29), och uppdateras vart fjärde år.